Олена Бачинська

Українське козацтво. Золоті сторінки історії
папір
Лицарі Дикого Поля. Плугом і мушкетом. Український шлях до Чорного моря
папір
«Дело о восстановлении независимости Малороссии» 1855 р. (на матеріалах Державного архіву Одеської області)
pdf
«Малоросійські козаки» ХІХ ст.: соціо-демографічна характеристика та територіальне розселення
pdf
Турецьке та татарське населення Буджака: походження, шляхи міграцій, демографія, зовнішність (90-ті рр. ХVІІІ – початок ХІХ ст.)
pdf
Політика Російської імперії щодо задунайського козацтва: стратегія, тактика, заходи
pdf
Етносоціальний склад і шляхи міграцій населення Придунайського регіону кінця XVIII — початку ХІХ століть (на прикладі міста-фортеці Ізмаїл)
pdf
З Історії Дунайського козацтва (1828—1869 рр.)
Задунайські запорожці у вирі Російсько-турецької війни 1806-1812 рр.
pdf
Задунайські запорожці: козацьке буття в «післякозацьку добу»
pdf
Колонізаційна політика Стамбула на Придунайських землях у XVIIIст.
pdf
Катирлезька Задунайська Січ: поява, статус, організація козацької служби
pdf
Українська складова у польському національному русі: з повідомлень російського консула в Галаці 1863 р.
pdf
Роль чорноморських козаків у формуванні козацьких військ Південної Бессарабії в першій половині ХІХ ст.
pdf
Запорозькі залоги Нижнього Придунав'я у російсько-турецькій війні 1806-1812 рр. (за біографіями задунайських козаків)
pdf
Запорозька Січ в Османській імперії на межі XVIІІ і ХІХ ст.: трансформація військово-політичного устрою (за матеріалами османської та російської адміністрацій)
pdf
«Один только безсовестный отказывается от призыва в совестный суд»
pdf
«Стамбульський напрямок» походів українських козаків в першій чверті XVII ст. (на сторінках наукових видань кінця XIX – початку XX ст.)
pdf
До історії Дунайського (Новоросійського) козацького війська
djvu
Дунайське козацьке військо. 1828—1868 рр. (До 170-річчя заснування)
pdf
Сезонне відхідництво на Південь України та його вплив на повсякденне життя козаків Наддніпрянської України наприкінці ХІХ століття (За спостереженнями парафіяльних священиків)
pdf
Османські фортеці Буджака на межі XVІІІ – ХІХ ст.: залоги й їхній склад / Bucak Vilayetinde Osmanlı Kaleleri: Garnizonların Yapısı Ve İşleyişi (XVIII. Yüzyıl Sonu – XIX. Yüzyıl Başları) (укр./тур.)
pdf
Рецепція Люблінської унії в польському національному русі 1850–1860-х рр. на півдні України (за матеріалами Державного архіву Одеської області)
pdf
«Козацька» полтавська губернія в революційному зламі 1917–1918 рр. (за матеріалами «Полтавских епархиальных ведомостей»)
pdf