Авторська трансформація загальнонародних фразеологізмів у химерній прозі Євгена Гуцала

/ наукова
дисертація
Опис:
Важеніна О. Г. Авторська трансформація загальнонародних фразео-
логізмів у химерній прозі Євгена Гуцала. – Кваліфікаційна наукова праця на
правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі
спеціальності 10.02.01 – українська мова. – Донецький національний універ-
ситет імені Василя Стуса. – Вінниця, 2018.

У дисертації виконано комплексний аналіз авторських видозмін фразео-
логічних одиниць у химерній прозі Євгена Гуцала. На об’ємному фактичному
матеріалі (близько 7 тисяч фразеовживань), вибраному з химерної трилогії
письменника «Позичений чоловік», «Приватне життя феномена», «Парад
планет», вивчено й визначено статус фразеологічної одиниці в химерній прозі, її
функції у розкритті авторських інтенцій та особливості взаємодії з контекстом.
Удосконалено термінологійний апарат фразеологічних трансформацій щодо
гіперо-гіпонімної номінації. Розроблено типологію авторських трансформацій із
урахуванням змін структури та/або семантики фразеологізму, упорядковано
прийоми їх авторської реалізації, класифіковано авторські вияви кожного
прийому у досліджуваних текстах, встановлено продуктивність використання та
прагматичний ефект фразеологічних видозмін у химерній прозі Євгена Гуцала.
Досліджено комбінування кількох прийомів авторської трансформації у межах
одного фразеовживання; виявлено і вивчено абсолютні фразеологічні інновації
письменника.
У дисертації підтверджено системний характер авторського фразеотво-
рення, використаного Євгеном Гуцалом у химерній трилогії, розкрито вагомість
значення авторських фразеологічних трансформацій загальнонародної фразео-
логії у жанротворенні, текстотворенні, заголовкотворенні химерної прози.
У вступі подано загальну характеристику роботи: обґрунтовано актуальність
теми дисертації, сформульовано мету, завдання, об’єкт і предмет, зазначено
3

матеріал, з’ясовано методи дослідження, висвітлено теоретичне значення, науко-
ву новизну і практичну цінність роботи, схарактеризовано ступінь апробації
результатів дисертації, визначено структуру й обсяг роботи.
Розділ 1 «Теоретико-методологійні засади дослідження фразеологічних
видозмін у тексті» з опертям на праці відомих фразеологів Л. Авксентьєва,
М. Алефіренка, С. Гавріна, В. Жукова, О. Куніна, В. Мокієнка, О. Молоткова,
Л. Скрипник, Г. Удовиченка, Д Ужченка, М. Шанського подає аналіз кваліфі-
каційних ознак ФО й авторську інтерпретацію фразеологічної одиниці, яку
кваліфіковано як текст, що сформований у межах національного дискурсу,
котрий є вираженням особливої ментальності. Використання такого тексту
(фразеологізму) сприяє активізації певних рис мови й потребує особливої
граматики й особливих правил лексики. Саме тому фразеологізм не можна
сприймати як слово чи поєднання слів, а отже, поділяти всі фразеологізми на
словосполучення й речення. Кожний фразеологізм є культурним текстом. До
того ж фразеологізм є результатом процесу інтерпретації дійсності, а не її
номінацією.
Висвітлено історію вивчення видозміни ФО з наголошенням проблеми
індивідуально-авторського використання ФО, скваліфіковано наукові підходи до
вивчення процесів авторської видозміни ФО в лінгвістичній традиції. Зроблено
спробу упорядкувати терміносистему на позначення авторських трансформацій
ФО в художньому мовленні. Розмежовано способи і прийоми авторського
перетворення ФО. Термін прийом трансформації вжито як видовий (гіпонім)
щодо родового терміна (гіпероніма) спосіб трансформації. Аспект дослідження
зумовив необхідність уточнення наявних способів трансформації ФО й запро-
вадження власних термінів на позначення способів трансформації ФО – фразео-
логічна варіація, семантична модифікація і структурно-семантична трансформація.
Описано кваліфікаційні та класифікаційні параметри української химерної
прози, приділено увагу історії виникнення жанру химерної прози, мотивам
4

звернення письменників до нього, проаналізовано літературознавчі й лінгвіс-
тичні праці, у яких розглянуто визначальні риси цього жанру на образно-
змістовому й мовно-стильовому рівнях, проаналізовано химерну трилогію
Євгена Гуцала як кульмінацію химерної течії в українській літературі.
Обґрунтовано думку про те, що трансформацію загальнонародної фразео-
логії у химерних романах Євгена Гуцала потрібно розглядати не як окремі
стилістичні прийоми, а як важливу ознаку мовленнєвої організації химерної
прози письменника, спрямовану не стільки на конкретизацію, розвиток чи
поглиблення змісту химерної прози, скільки на підкреслено експериментальну
«гру» з названими мовними одиницями, яка естетизує висловлення, химеризує
авторську оповідь, художньо увиразнює й насичує зміст тексту.
Виявлено й вивчено абсолютні фразеологічні інновації письменника, що не
мають узуального відповідника, основна ознакою яких є непохідність. Вста-
новлено, що оказіональні ФО пов’язані з сюжетом тексту і мають тісний зв’язок
з контекстом, функціонують переважно в одиничному комунікативному акті,
лише в тому контексті, у якому виникають. Ядро оказіональних ФО становлять
фраземи й тавтологічні фразеологічні вирази, периферію – компаративні
звороти, перифрази, афоризми.
Окремий підрозділ присвячено методам і методикам аналізу видозмінених
фразеологічних одиниць з обґрунтуванням застосовуваних методів дослідження.
Розділ 2 «Структурно-семантична трансформація фразеологічних одиниць
у химерній трилогії Євгена Гуцала: прийоми реалізації, авторські вияви,
функційна мотивація» присвячений детальному розгляду способу структурно-
семантичної трансформації, що виявлюваний у 10 прийомах, які розподілені за
трьома групами: прийом якісної зміни ФО (субституція компонентів ФО);
прийоми кількісної зміни фразеологізмів (поширення фразеологічної одиниці,
усічення фразеологічної одиниці, фразеологічний натяк, розгорнута метафора,
контамінація, відфраземна деривація); прийоми структурної зміни ФО – фразео-логічна інверсія, синтаксична трансформація, дистантне розташування компонен-
тів фразеологічної одиниці). У дослідженні встановлено високу продуктивність
у текстах химерної прози Євгена Гуцала таких прийомів структурно-семантичної
трансформації: субстантивації компонентів ФО, поширення компонентного
складу ФО, фразеологічного натяку й широку палітру їх авторських виявів.
У розділі 3 «Семантична модифікація фразеологічних одиниць у химерній
трилогії Євгена Гуцала: прийоми реалізації, авторські вияви, функційна моти-
вація» розглянуто систему прийомів семантичної модифікації, що реалізована
через 8 прийомів. Встановлено високу частотність таких прийомів семантичної
модифікації, як: зміна модальності, компаративація фразеологічної одиниці,
подвійної актуалізація.
На ґрунті аналізу фактичного матеріалу в дисертації поглиблено кваліфі-
кацію спектру традиційних прийомів розглянутих способів трансформації
фразеологізмів індивідуально-авторськими прийомами Євгена Гуцала. Систему
прийомів структурно-семантичної трансформації доповнено групою прийомів
структурної зміни ФО (прийоми синтаксичної трансформації, фразеологічної
інверсії, дистантного розташування компонентів ФО), а систему прийомів семан-
тичної модифікації розширено прийомами компаративації, атрибутивації й
адвербіалізації фразеологічної одиниці.
Ключові слова: фразеологічна одиниця, спосіб трансформації фразеологізму,
прийом трансформації фразеологізму, конвергенція, узуальна фразеологічна
одиниця, оказіональна фразеологічна одиниця.

Доступні формати:

PDF

читайте також:

Проектування електронного видання з детальним процесом оформлення титульних елементів Містобудування Західної України епохи бароко (сер. XVII ст. – кін. XVIII ст.) Внутрішній світ людини та його становлення Ботанічна лексика говірок Чорнобильської зони: реконструкція редуктивного ареалу Гендерно-психологічні аспекти української лірики ХХ століття Громадсько-політична діяльність Андрія Ніковського (1885–1942 рр.)

В бібліотеці зібрані всі книги українською мовою в електронному (txt, rtf, doc, pdf, fb2, epub, mobi, djvu) та паперовому форматі. Книжку можна безкоштовно скачати клікнувши на необхідний Вам формат для iPad, iPhone, Android, Kindle, Kobo та інших читалок або купити паперовий варіант тексту з доставкою по Україні. Сайт бібліотеки оптимізований для роботи на телефонах, смартфонах(айфон, анроїд) і планшетах. Потрібну книгу Ви можете легко знайти за допомогою пошуку.