дисертація

Українська Греко-Католицька Церква у Галичині (1946-1968 рр.): стратегії виживання та опору у підпіллі
Катерина Будз
pdf
Трансформація світогляду червоноармійців на території радянської України: політичний, економічний, соціальний аспекти (1917–1920-ті роки)
Ольга Вільховік
pdf
Територіально-політичний поділ світу в 90-х рр. ХХ – початку ХХІ століття: боротьба за Арктику
Катерина Гарькавченко
pdf
Становлення польської адміністрації в Західній Волині у 1919–1921 роках: державно-правові та суспільно-політичні аспекти
Сергій Гладішук
pdf
Адміністративно-господарська діяльність генерала Івана Хорвата в Новій Сербії (1751–1786)
Антон Ганул
Антикомуністична опозиція в Угорщині (1968–1990 рр.)
Михайло Юнгер
pdf
Село генеральної округи «Дніпропетровськ» (1941 – 1944 рр.): визиск, виснаження та наслідки
Наталя Гандрабура
pdf
Близькосхідні конфлікти у двосторонніх взаєминах Французької Республіки та Сполучених Штатів Америки
Віталія Юрчак
pdf
Розвиток історичного джерелознавства в Україні (1840-ві – 1920-ті рр.)
Тетяна Китиченко
pdf
Розвиток природознавства на теренах України в ХVІІ – на початку ХХІ ст.: витоки, еволюція народної і наукової термінології
Віктор Куйбіда
pdf
Роль італійської громади Одеси в соціально-економічному житті Наддніпрянської України наприкінці XVIII – на початку ХХ ст.
Олена Феденко
pdf
Борошномельне виробництво Правобережної України кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.: історіографія
Олена Жам
pdf
Реформування Організації Об’єднаних Націй та розвиток міжнародних відносин у 90-х роках ХХ – початку ХХІ століття
Аліна Кожушко
pdf
Профспілковий рух у Волинському воєводстві в 1921-1939 р.р.
Станіслав Щеблюк
pdf
Публіцистика Осипа Назарука міжвоєнної доби: ідейно-концептуальні засади, проблематика
Зоряна Величко
pdf
Волосне управління на Правобережній Україні (1861–1917 рр.)
Андрій Касян
pdf
Повсякденне життя візанійського Херсонеса-Херсона (IV–X ст.)
Марія Пархоменко
pdf
Повсякденне життя дітей і підлітків шкільного віку в Українcькій РСР (друга половина 60-х – перша половина 80-х рр. ХХ ст.)
Катерина Богатирчук
pdf
Повсякденне життя англійського пізньосередньовічного міста
Олексій Чередніченко
pdf
Позиція міжнародного співтовариства щодо самовизначення Косова (1990–2010-ті роки)
Олександр Павленко
pdf
Політика радянської влади у сфері шкільної історичної освіти у 1917-1941 рр.
Станіслав Слободян
pdf
Політична думка російського зарубіжжя 1920–30-х рр. у контексті осмислення державної ідентичності
Марат Закіров
pdf
Гуманіст і реформатор: освітні, релігійні та соціально-політичні практики Філіпа Меланхтона
Петро Котляров
pdf
Педагогічна спадщина та громадсько-просвітницька діяльність В.В. Рюміна в кінці ХІХ – на початку ХХ століття
Віталій Паскаленко
pdf
Джерела до вивчення історії остарбайтерів з Донеччини
Ольга Мармілова
pdf
Міграція російських старообрядців (друга половина XVII – початок ХХ століття)
Олександр Панарін
pdf
Заснування та функціонування богословського факультету Кам'янець-Подільського державного українського університету (1918-1920)
Віктор Адамський
pdf
Земські та урядові установи Таврійської губернії в сфері сільського господарства (1866 – 1914 рр.)
Ярослав Березняк
pdf
Ліквідація МТС: спроба лібералізації соціально-економічних відносин в українському селі
Тетяна Кулікова
pdf
Інститут проституції в містах південної України в 1843–1914 рр.
Ілля Барков
pdf
Трансформація адміністративно-територіального устрою Полтавської області: суспільно-географічне дослідження
Павло Остапенко
pdf
Структура, функціонування та розвиток астрономічної термінології української мови (друга половина ХХ - початок ХХІ століть)
Андрій Соломахін
pdf
Теологічна герменевтика Річарда Хейза
Володимир Горбенко
pdf
Суспільно-географічне дослідження трансформацій планувальної структури міста Івано-Франківська
Ольга Левицька
pdf
Типологія псевдоморфних персонажів української та російської літератур кінця ХVІІІ – першої половини ХІХ СТ. у контексті європейської традиції
Олександра Ніколова
pdf
Соціальне сирітство в контексті сучасних міграційних процесів в Україні
Христина Ілік
pdf
Стратегічні параметри модерної та постмодерної літературної авторефлексії межі ХХ-ХХІ століття
Олександра Штепенко
pdf
Символи в поезії Івана Франка: лінгвостилістичний аспект
Лілія Лемець
pdf
Синтаксис і семантика обмежувальних синтаксем в українських прислів'ях
Марина Павук
pdf
Барокова модель діалогу зі світом у творчості Данила Братковського
Ольга Турчин
pdf
Публіцистика Сергія Аверинцева та Сергія Кримського (1990‒2010): ціннісні орієнтири
Андрій Мельник
pdf
Релігійна складова суспільно-політичного конфлікту кінця 2013-2017 рр. в Україні
Тетяна Калениченко
pdf
Розвиток страхової системи України
Наталія Приказюк
pdf
Рецепція базових принципів лібералізму в українській філософській думці ХІХ – початку ХХ століття
Юрій Свищо
pdf
Проблема національної пам'яті в художньо-образній структурі української прози на історичну тематику (40–50 рр. ХХ століття)
Людмила Зеленська
pdf
Проблематика і художні особливості історичної прози Віталія Кулаковського
Людмила Ющенко
pdf
Гетерообраз Кореї у літературному дискурсі подорожей ІХ - початку ХХ століття
Юлія Ковальчук
pdf
Податкова система України в умовах євроінтеграції
Ольга замаслилися
pdf
Плагіат у соціальнокомунікаційному вимірі початку ХХІ століття: природа явища та історія боротьби
Олена Рижко
pdf
Політичні аспекти становлення та розвитку міграційної політики Європейського Союзу
Христина Фогел
pdf
Драматургія Юрія Косача в контексті літератури української еміграції
Марія Реутова
pdf
Образна семантика темпоральності українських поетичних текстів ХХ століття в інтегративному вимірі
Алла Бондаренко
pdf
Онтологічно-екзистенційні основи української малої прози кінця ХІХ–ХХ століть
Тетяна Ткаченко
pdf
Еколого-гідрологічна характеристика водойм м. Києва
Світлана Батіг
pdf
Евристичний потенціал поняття смислу в гуманітарнонаукових парадигмах знання
Ольга Рупташ
pdf
Мода тоталітаризму та посттоталітаризму в європейській культурі: філософсько-антропологічний аналіз
Олександра Капітоненко
pdf
Модус національної ідентичності в сучасній українській поезії (на матеріалі творчості І. Андрусяка, П. Вольвача та І. Павлюка)
Тетяна Урісь
pdf
Музичний нонконформізм як феномен української художньої культури другої половини ХХ – початку ХХІ століть: філософсько-антропологічний аналіз
Ілларіон Легенький
pdf
Микола Зеров як критик та теоретик перекладу
Орислава Бріська
pdf
Метажанр подорожі в контексті перехідного художнього мислення (кінець ХХ – поч. ХХІ ст.)
Мадлена Шульгун
pdf
Міфодискурс романів Маріо Варгаса Льйоси
Карина Семба
pdf
Комунікативна компетенція молодих носіїв польської мови західних областей України
Марія Зелінська
pdf
Концепція історії філософії Сарвепаллі Радхакрішнана
Ірина Петленко
pdf
Концепт подорож у новогрецькій поезії ХХ ст.: лінгвокультурний та етнолінгвістичний аспекти
Юлія Кожуховська
pdf
Концепція історичного минулого в українській драматургії 1920–1930-х років (С. Черкасенко, Л. Старицька-Черняхівська, І. Микитенко, М. Ірчан)
Світлана Стежко
pdf
Лінгвокультурні та лінгвокогнітивні особливості відтворення концептосфери «влада» у перекладах філософських творів Х. Арендт
Вікторія Спіцина
pdf
Інтеграція та децентралізація: європейський досвід в контексті державної стратегії розвитку України.
Альона Білецька
pdf
«Карпатський текст» у творчості Василя Герасим'юка
Мирослав Лаюк
doc pdf
«Апокрисис» Христофора Філалета у полемічному дискурсі кінця XVI – початку XVII cт.
Валентина Сребнюк
pdf
Трансформація партійної системи Японії
Тетяна Іванець
pdf
Сучасна російська історіографія Другої світової війни
Ірина Суховерська
doc pdf
Трипільська культура півдня лісостепової зони у межиріччі Південного Бугу та Дністра (етапи ВІІ—СІ)
Віталій Рудь
pdf
Суспільно-політичний вимір процесів регіональної інтеграції в Латинській Америції
Марія Заболотна
pdf
Суспільно-політичні процеси в Російській Федерації та російсько-українські відносини в українській громадській думці (2000–2012)
Павло Артімішін
Становлення Британської колоніальної імперії в середині XVIII ст.
Валерій Гребенюк
pdf
Становлення і діяльність громадських організацій в українському селі наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (на матеріалах Лівобережжя)
Оксана Силка
pdf
Авіація української галицької армії (1918–1920)
Віктор Кирея
pdf
Сільське населення та «трудові громади» Півдня України в губернаторстві «Трансністрія» 1941-1944 рр.: соціально-історичний аспект
Олександр Осипенко
pdf
Артилерійський арсенал Київської фортеці у другій половині XVII ст.: формування, структура, функції
Олег Мальченко
pdf
Анархістський рух в Україні в 1903–1929 рр.: організаційні форми, комунікації і механізми функціонування
Віктор Савченко
pdf
Антифашистський рух Опору в Україні періоду другої світової війни у вітчизняній історіографії
Микола Слободянюк
pdf
Сакральні пам'ятки західних областей України в умовах антирелігійної політики другої половини 1940-х – першої половини 1960-х років
Сергій Мочкін
pdf
Розвиток гідрографії у Північному Причорномор'ї у ХІХ – на початку ХХ ст.
Тетяна Мітковська
pdf
Благодійна діяльність дворянства Київської губернії під час Першої світової війни
Тетяна ІССА
pdf
Розвиток археологічної науки на теренах України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (за матеріалами часопису «Археологічний літопис Південної Росії»)
Олександр Павлик
pdf
Відносини між РСФРР і УСРР (1919–1929 рр.): політико-економічний та адміністративно-територіальний дискурс
Владилена Сокирський
pdf
Преса Північної Буковини у формуванні концепції національної соборності (1885-1930-ті рр.)
Юлія Попович
pdf
Внесок почесних громадян Півдня України у розвиток регіону другої половині ХІХ – початку ХХ ст.
Анжеліка Фесенко
pdf
Політика США щодо регіону Західні Балкани в постбіполярний період
Юлія Козловська
pdf
Громадсько-політична діяльність Івана Драча
Ігор Яковлєв
pdf
Північно-західний компонент черняхівської культури (за матеріалами ліпного посуду)
Олександр Мілашевській
pdf
Повсякденне життя міського населення Криму в 1985-1991 рр.
Юлія Бардашевська
pdf
Повсякденне життя православного парафіяльного духовенства Київської єпархії в кінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.
Віталій Тацієнко
pdf
Повсякденне життя шляхти Київської губернії (кін. XVIII – 60-ті рр. XIX ст.)
Юлія Ярцун
pdf
Громадсько-політична діяльність вірмен Північного Причорномор'я (1778-1920 рр.)
Давід Девтян
pdf
Перехід до професійного найманого війська: причини, становлення, наслідки (кінець XII – початок XVI ст.)
Ігор Мацюк
pdf
Динаміка лексикону української мови XVI–XVII ст.
Світлана Гриценко
pdf
ОУН і УПА в політиці пам'яті та свідомості населення України (2005–2014)
Олексій Попович
pdf
Дискурс релігійної проблематики в газеті «Буковина» кінця ХІХ – початку ХХ ст.
Юлія Мельничук
pdf
Діяльність міжнародних організацій на Півдні України (1921-1929 рр.)
Тимур Михайловський
pdf

Тут зібрано всі доступні книги на тему дисертація, в електронному (txt, rtf, doc, pdf, fb2, epub, mobi, djvu) та паперовому форматі. Більшість можна скачати безкоштовно на комп'ютер, планшет, телефон або замовити з доставкою по Україні. Файли книжок можна читати на смартфоні (айфон, андроїд та інші) за допомогою різноманітних програм, вже встановлених виробником Вашого пристрою. Також існує багато додатків доступних для завантаження бесплатно.